ПДПУ Факультет технологій та дизайну

.

Факультет технологій та дизайну – один із наймолодших у Полтавському державному педагогічному університеті імені В.Г.Короленка. Він був створений у 1978 році і мав назву «Факультет загальнотехнічних дисциплін та праці».

Чверть століття тому в лекційну аудиторію прийшло 60 першокурсників (із них 59 юнаків та одна дівчина). Ініціював відкриття факультету тодішній ректор інституту доктор філософських наук, професор, академік АПН України І.А. Зязюн, який зараз працює директором Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України. Основним аргументом на користь організації цього підрозділу була нагальна необхідність підготовки кваліфікованих кадрів: на той час тільки 10% учителів трудового навчання Полтавської області мали вищу освіту (здебільшого непедагогічну).

Створення, розширення та розвиток факультету – складний процес. Однак колектив завжди відчував усебічну підтримку радника ректора університету, доктора історичних наук, професора, академіка АПН України В.О. Пащенка. З його ініціативи однією з перших була ліцензована за четвертим рівнем спеціальність «Технологічна освіта», відкрита магістратура та ліцензована спеціальність «Професійна освіта». Організовувати навчальний процес допомагали проректори з навчальної роботи проф. В.С.Жученко, доц. В.В. Борщ, доц. М.І. Степанеко, доц. П.В. Киридон. До успіху наукових досліджень багато зусиль доклали про-ректори з наукової роботи проф. В.Є. Лобу-рець, проф. А.М. Бойко, проф. В.І. Лагно. У повсякденній роботі порадниками були начальники навчального відділу Т.В. Барзій та Н.М. Гатіатулліна, головний бухгалтер В.І. Оніщенко, завідуюча практиками М.В. Нещадіна, голова об’єднаної профспілки П.П. Артюшенко, начальник інформаційно-обчислювального центру О.А. Губачова. Завдяки їм та працелюбному колективу викладачів, співробітників і студентів факультет технологій та дизайну має своє неповторне обличчя й повагу ректорату й органів освіти Полтавщини та України.

Основний тягар зі створення факультету взяв на себе старший викладач кафедри фізики І.Т. Мусіяка, який працював деканом з 1978 по 1981 рік.

З 1981 по 1983 факультет очолював доцент Т.Д. Дідора.

З 1983 по 2004 рік деканом працював доцент М.М. Ніколаєв.

Сьогодні факультет очолює доктор педагогічних наук, професор В.П. Титаренко. На факультеті діє чотири кафедри:

  • теорії та методики технологічної освіти;
  • виробничо-інформаційних технологій та БЖД;
  • основ виробництва та дизайну;
  • культурології та методики викладання культурологічних дисциплін.

Навчальний процес забезпечують 47 викладачів, із них 6 – докторів наук, професорів, з них 1 член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України; 20 – кандидатів наук, з них 1 професори та 18 доцентів.

Першими викладачами новоствореної кафедри загальнотехнічних дисциплін та трудового навчання були доцент М.І. Бондар – завідувач кафедри, доценти А.С. Гринюк, В.С. Кашуба, старші викладачі Л.П. Гладка, А.Г. Корецька, П.В. Пловецький, К.П. Фасто-вець, навчальні майстри М.О. Гладкий, Б.П. Рощектаєв, завідуючі майстернями Є.П. Акіменко та Ю.П. Чергінець. Це ті, хто стояв біля джерел факультету технологій та дизайну.

На початку його існування гостро постала проблема матеріально-технічної бази: не вистачало аудиторій, кабінетів, лабораторій, майстерень. За рік було освоєне ліве крило підвального приміщення корпусу № 2.

Там розмістилися й існували до 1986 р. майстерні, деякі лабораторії та деканат. З цього року в обігу з’явилося слово БАМ. Для необізнаного зі справами факультету воно означало назву всесоюзної будови, а для колективу факультету – „Будова Антона Макаренка”. Це завдяки клопотанням ректора інституту проф. І.А. Зязюна Міністерство легкої промисловості України передало інституту будівлі шкіряного заводу. З ініціативи студентського самоуправління у літній період створили бригади мулярів, облицювальників, які очолили студенти Юрій Бабанський, Юрій Берьозкін, Юрій Бугаєць, Валерій Даценко, Юрій Острянський та інші.

Паралельно з будівництвом у колишніх цехах заводу було встановлене обладнання, де сьогодні знаходяться навчально-виробничі майстерні – одні з кращих серед споріднених факультетів педвузів України. Під час реконструкції будівель, монтажу обладнання віднайшла практичне застосування педагогічна спадщина А.С. Макаренка. У бригадах були студенти різних курсів, разом із ними працювали викладачі факультету, щоденно підбивались підсумки роботи, застосовувались моральні і матеріальні стимули. Скрізь панувала повна самостійність та ініціатива. Через це кмітливі студенти й дали таку назву нашим будівлям. Хоч сьогодні це звичайні навчальні корпуси, слово БАМ стало майже офіційним в університеті.

При становленні факультету зміню-вався контингент студентів стаціонарного та заочного відділень. Були роки, коли на стаціонарі навчалося 540, а на заочному відділенні 430 студентів. Нині на стаціонарному відділенні здобувають освіту 290, а на заочному – 258 студентів.

Спеціальні кафедри очолювали доценти М.І. Бондар, Ю.Б. Горячкін, Ю.В. Калязін, В.І. Пітенько, В.П. Титаренко, П.І. Кузьменко; кафедру педагогіки – доц. М.П Лебедик, проф. А.М. Бойко, а викладачами спеціальних кафедр працювали доценти А.С. Вертелецька, А.Є. Ковальов, А.П. Лозовський, Л.М.Страшко, М.О. Черненко, З.М. Шаповал, старші викладачі Л.П. Гладка, А.В. Ворочок, К.П. Фастовець, А.Г. Корецька, асистенти Л.В. Виноградова, І.Ю. Грязнова, В.М. Даценко, С.І. Завгородній, М.Г. Каменський, В.Г. Кобилко, Ю.В. Лещенко, В.М. Пилипенко, І.П. Слічук, Н.І. Теніцька, В.Б. Хапікало, В.А. Чальцев, О.Г. Пилипенко.

Сьогодні одні вже на заслуженому відпочинку, дехто змінив місце роботи.

Кафедри факультету забезпечують викладання понад 80 навчальних дисциплін. Серед професорсько-викладацького складу переважають фахівці технічного профілю, але є педагоги, психологи, фізики, математики, інформатики. За останні п’ять років колектив помітно помолодшав за рахунок випускників факультету.

Стараннями колективу створена матеріально-технічна база, організований навчальний процес із використанням сучасних освітніх технологій, ведуться наукові пошуки. Найбільше уваги деканат приділяє виховній роботі серед студентської молоді. Секції гуртожитку, де проживають студенти, – чи не найкращі в університеті.

У стабільності навчального процесу – заслуга заступників декана: старшого викладача Л.П. Гладкої, доцентів А.Ю. Цини, Р.А. Сітарчука, Н.А. Алік, доц. І.В. Савенко, а сьогодні доц.А.М.Хлопов.

У студентських колах поширений вислів: „Секретар факультету – половина деканату”. У роки створення цю посаду обіймала енергійна, компетентна Л. Гасан, потім – випускники факультету Т. Нікітченко, С. Тацій, Н. Алік, Н. Піскова а зараз О. Бондаренко. Зі студентами-заочниками найбільше часу працювали Л. Піловіцька та Н. Харламова.

Про високу якість підготовки майбутніх спеціалістів свідчать високі місця, які вони посідали на Всеукраїнській студентській олімпіаді з трудового навчання, яка проводилася в Глухівському педуніверситеті: Т. Прядко (ТД-52) – I місце; І. Олефір (ТД-41) – III місце; В. Тонкошкур (ТД-31) – IV місце в Уманському пед-університеті: Н. Поляшенко (ТД-52) – I місце; І. Котляревський (ТД-51) – III місце, Л. Ляскало (ТД-52) – ІI місце, та в Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка: М. Довгопола (ТД-42) – I місце.

Виховна робота на факультеті спрямована на формування національної свідомості, людської гідності, любові до рідної землі, українського народу. Традиційними є тиждень факультету, виступи Театру мод із демонстрацією одягу, виробів українських народних ремесел. Неодноразово на заключному фестивалі „Студентська весна” у театрі імені М.В.Гоголя. Театр мод нагороджувався дипломом першого ступеня. Багаторічний досвід роботи на факультеті стверджує, що ніщо так не стимулює виготовлення студентами творчих, естетично довершених робіт з різних видів декоративно-прикладної та технічної творчості, як участь у різного роду виставках – вузівських, міських, обласних, республікан-ських, міжнародних. Роботи наших студентів демонструвалися за кордоном (Австрія, Італія, Бельгія, Німеччина, Франція). З 1988 року на факультеті технологій та дизайну створений музей народних промислів.

Тут проводяться навчальні заняття студентів, практикуми-семінари для вчителів трудового навчання міста та області, а також зустрічі із заслуженими майстрами народної творчості України, членами спілки майстрів народного мистецтва Н. Бабенко, Н. Вакуленко, М. Китришем, К.Федоренко, А. і В. Мар-кар’янами, В. Фурманом та ін.

Надзвичайно велику увагу на факультеті надано трудовому вихованню молоді. Студентами факультету виготовлені костюми для художніх колективів університету «Калина», «Кредо», «Грація», «Ананас», КВК «Фіма», «Чебрець», хору «Просвіта», «Жива вода», працвників бібліотеки та магістрів всіх факультетів.

Хороші традиції має студентський деканат. Першим студентським деканом (1978-82 р.р.) був Д. П’ятницький. Потім цю посаду з успіхом обіймали М. Маленко, В. Науменко, О. Шавдій, В. Іщенко, В. Харченко, В. Палка, Р. Кузьменко, О. Яременко, Ю. Довгань, Т. Прядко, Л. Калапіщак, О. Каменська, А. Горюн? А. Шовкова.

Невпізнанно змінилася матеріальна база факультету: тепер це 30 аудиторій, лабораторій, кабінетів, яким силами студентів надано привабливого вигляду: «Безпеки життєдіяльності», «Технічної творчості», «Різання матеріалів», «Технології приготування страв», «Моделювання та конструювання одягу», «Технологічного практикуму».

Надійними помічниками декана, завідувачів кафедр є навчальні майстри: І.О.Гиря, Л.М. Дядюн, А.В.Первак, М.С. Пилипась, а також завідувачі навчальними лабораторіями:обчислювальної техніки - М.М. Маджара, інженерної та комп'ютерної графіки - А.В. Якименко.

На факультеті працює 5 творчих майстерень, оснащених обладнанням та інструментами згідно навчальним планам, аудіовізуальними пристроями. Заслуговує на увагу використання в навчальному процесі мультимедійної, відео- та аудіовізуальної, проекційної техніки. У розпорядженні викладачів і студентів сучасні технічні засоби навчання: 2 мультимедійних проекторів «ViesonicPJ402D DLP Ppojector», «EPSON EB-93», 2 магнітофони, 1 телевізор, 1 відеомагнітофон, 5 принтерів, 1 копіювальний апарат та 1 копір-факс-принтер «WorkCente PE16». При фахових кабінетах зібрано відео- та фонотеки, що містять навчально-методичні матеріали. Кількість робочих комп’ютерних місць складає 12 одиниць на 100 студентів.