Комісія з питань якості освіти

Цина Андрій Юрійович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики технологічної освіти, голова комісії

Близнюк Микола Миколайович – доктор педагогічних наук, професор кафедри виробничо-інформаційних технологій та БЖД

Литвиненко Алла Іванівна – кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувачка кафедри культурології та методики викладання культурологічних дисциплін

Борисова Тетяна Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри основ виробництва та дизайну

Срібна Юлія Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії і методики технологічної освіти.

Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти на факультеті технологій та дизайну складається з процедур і заходів, передбачених Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», Положенням «Про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка» (затвердженого вченою радою ПНПУ імені В.Г. Короленка 28 квітня 2016 року, протокол № 10), Положенням «Про запобігання та виявлення академічного плагіату» (затвердженого вченою радою ПНПУ імені В.Г. Короленка 06 квітня 2017 року, протокол № 12) та передбачає:

1) визначення системи принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;

2) здійснення моніторингу та періодичний перегляд освітніх програм;

3) щорічне оцінювання здобувачів освітніх рівнів бакалавр, магістр та доктор філософії, науково-педагогічних працівників факультету технологій та дизайну та регулярне оприлюднення результатів такого оцінювання на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу та інформаційних виданнях;

4) забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;

5) наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі для самостійної роботи здобувачів усіх рівнів вищої освіти за кожною освітньою програмою;

6) наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені освіти та кваліфікації;

8) розбудову ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів вищої освіти; 9) забезпечення контролю за дотриманням здобувачами вищої освіти принципів академічної доброчесності.