Наукові видання

Наукові журнали

Молодий вчений. Науковий журнал. №5.3 (57.3) травень 2018 р. 87 с.

Вища школа: науково-практичне видання. 2018. №12 (173). 126 с.

Вища школа: науково-практичне видання. 2019. №6 (179). 126 с.

Вища школа: науково-практичне видання. 2019. №12(185). 126 с.

Ukrainian professional education = Українська професійна освіта: науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г.Короленка. Полтава, 2018. Вип. 3. 136 с.

Ukrainian professional education = Українська професійна освіта: науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г.Короленка. Полтава, 2018. Вип. 4. 150 с.

Матеріали конференцій

Сучасні соціокультурні практики: компетентнісно-аксіологічний аспект: зб. статей і матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 10-літтю кафедри культурології та методики викладання культурологічних дисциплін ПНПУ імені В. Г. Короленка (29-30 березня 2018 р.). Полтава : Астрая, 2018.  208 с.

Дизайн-освіта: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., (присвячена міжнародному Дню дизайнера), (11–12 квітня 2018 р., м. Полтава) / уклад. Є. В. Кулик, І. В. Савенко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка, каф. основ виробництва та дизайну. Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2018. 309 с. Режим доступу : http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/10999

Формування сучасного безпечного та здорового освітнього середовища: реалії та перспективи: збірник наук. праць Регіон. наук.-практ. конф., присвяченої Всесвітньому Дню цивільної оборони та Всесвітньому Дню охорони праці. (Полтава, 3–4 травня 2018 р.) / упоряд., і ред.: В. П. Титаренко, А. М. Хлопов. Полтава : ПНПУ, 2018. 589 с.

Сорочинський ярмарок – історична пам’ятка ярмаркування в Україні : зб. тез Міжнародної наук.-практ. конф., присвяченої 20-ій річниці Проекту відродження Сорочинського ярмарку (22 серпня 2018 р.) / упоряд. і відп. ред. М. І. Степаненко, В. П. Титаренко, А. Ю. Цина. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2018. 254 с.

Актуальні проблеми технологічної, професійної освіти, культурології та дизайну : зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф. з нагоди 40-річчя факультету технологій та дизайну  Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (9-10 жовтня 2018 року) / за ред. проф. В. П. Титаренко, А. Ю. Цини; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, каф. теорії та методики технологічної освіти. Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2018. 612 с.

Актуальні проблеми культурології : зб. матеріалів студентського круглого столу (23 квітня 2019 р.). Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019.  100 с.

Безпека життя і діяльності людини: теорія та практика : зб. наук. праць Всеук. наук.-практ. конф., присвяченої Всесвітньому Дню цивільної оборони та Всесвітньому Дню охорони праці. (Полтава, 25–26 квіт. 2019 р.) / упоряд. і ред.: В. П. Титаренко, А. М. Хлопов.  Полтава : ПНПУ, 2019.  329 с.

Актуальні проблеми сучасного культурно-освітнього простору: Збірник статей і матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (6-7 листопада 2019 р.) 2-ге вид. доп. та випр. Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. 156 с.

Збірники наукових праць

Етнодизайн у контексті українського національного відродження та європейської інтеграції. Кн. 1 : зб. наук. праць / редкол. : гол. ред. М. І. Степаненко, упоряд. і відп. ред. Є. А. Антонович, В. П. Титаренко та ін. Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2018. 542 с.

Етнодизайн у контексті українського національного відродження та європейської інтеграції. Кн. 2 : зб. наук. праць / редкол. : гол. ред. М. І. Степаненко, упоряд. і відп. ред. Є. А. Антонович, В. П. Титаренко та ін. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. 447 с.

Етнодизайн у контексті українського національного відродження та європейської інтеграції. Кн. 3 : зб. наук. праць / редкол. : гол. ред. М. І. Степаненко, упоряд. і наук. ред. Є. А. Антонович, В. П. Титаренко та ін. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. 478 с.