ЗВІТИ АСПІРАНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 015 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯМИ)

На засіданні міжкафедрального фахового семінару зі  спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) 17 червня 2022 року було заслухано звіти здобувачів вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні. Здобувачі наукового ступеня «доктор філософії» представили свої наукові доробки: висвітлили стан роботи над дисертацією, презентували публікації у вітчизняних фахових, закордонних періодичних виданнях, збірниках матеріалів конференцій різних рівнів, авторські свідоцтва на твір, а також представили результати участі у наукових, освітніх та мистецьких заходах відповідно до напрямів роботи випускової кафедри й наукових досліджень аспірантів.

Наукові керівники – викладачі кафедр педагогічної майстерності та менеджменту імені А.І. Зязюна, культурологій, основ виробництва та дизайну відзначили належний рівень навчальної та наукової роботи здобувачів освіти за обраними напрямами наукових досліджень, наголосили на дотриманні принципів академічної доброчесності під час атестації здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії.

Гарант освітньої програми «Професійна освіта» Любов Кравченко акцентувала увагу здобувачів на основні зміни у вимогах до захисту результатів дисертацій на здобуття наукового ступеня «доктор філософії», особливостях утворення разових спеціалізованих вчених рад, організації процедури захисту дисертації.

Жваву дискусію викликало «Положення про організацію атестації здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка», затверджене Вченою Радою Університету 30 травня 2022 р. і введене в дію 1 червня 2022 р. Аспірантів зацікавили вимоги до публікацій, порядок організації публічної презентації здобувачем вищої освіти ступеня доктора філософії наукових результатів дисертації та її обговорення. За результатами роботи семінару було затверджено звіти аспірантів.

Інші новини: