МАГІСТРАНТИ КАФЕДРИ КУЛЬТУРОЛОГІЇ ЗДОБУЛИ НЕФОРМАЛЬНУ ОСВІТУ

Відбулося засідання комісії з визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті студентами другого (магістрського) рівня вищої освіти ОПП «Культурологія». Студенти групи К-64 Микола Лоза та Любов Андрух пройшли курс «English in cultural studies» (3 кредити, 90 годин), розроблений стейкголдером спеціальності, громадською організацією «Європейський вибір Полтавщини» та проведений на базі освітніх онлайн-платформ мовного центру «Європейський вибір» (Полтава, Україна) та NGO «Mana Eiropa» (Riga, Latvia).

Комісія у складі голови, гаранта ОПП, к.мист, доц. Алли Литвиненко, завідувача кафедри культурології, д.і.н., проф. Олександра Лук’яненка та доцентки кафедри англійської та німецької філології, к.п.н., доц. Лідії Черчатої розглянула заяви здобувачів освіти про визнання результатів неформальної освіти, здобутих у період із 03.04.2023 р. по 30.06.2023 р. під час проходження онлайн-курсу, створений викладачкою іноземних мов Елізабет Бадасен.

Визнання набутих результатів навчання у неформальній освіті з фахових дисциплін у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка здійснюється відповідно до «Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті» від 21.04.2022 р. (протокол вченої ради ПНПУ імені В. Г. Короленка № 12; наказ №20-УР).

Магістранти спеціальності 034 Культурологія прослухали курс «English in cultural studies» упродовж квітня-червня 2023 р. Здобувачі освіти опановували відео-лекції та виконували практичні завдання, під час яких навчилися відтворювати вивчений матеріал в усному мовленні та письмово; сформували вміння аудіювання текстів з професійною культурологічною термінологією та виконання практичних завдань; удосконалили навички побіжного та вдумливого читання спеціальних текстів з аналізом прочитаного; розвинули вміння застосовувати загальновживану та спеціальну лексику в мовленнєвих ситуаціях; удосконалили знання базової граматики часів і мовних конструкцій; навчилися використовувати фразеологізми в спілкуванні; оволоділи навичками ведення дискусії в галузі культурології.

Комісія ухвалила, що результати навчання з курсу «English in cultural studies» відповідають очікуваним результатам навчання з навчальної дисципліни «Іноземномовне публічне мовлення: іміджевий аспект» і запропонував визнати результати навчання М. Лози та Л. Андрух у неформальній освіті як вивчення освітнього компонента «Іноземномовне публічне мовлення: іміджевий аспект» (4 кредити, 120 годин, форма контролю залік, викладач – Л. Черчата) у ІІІ семестрі 2023-2024 н. р.  В індивідуальному плані здобувачів вищої освіти зробити відповідні записи, що відображають визнання результатів навчання, опанованих студенткою освітніх компонентів у неформальній освіті.

You may also like...