Неформальна освіта майбутніх культурологів

Відбулося засідання комісії з визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті студентами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП «Культурологія». Комісія у складі голови, гаранта ОПП, к.п.н., доц. Ренати Винничук, завідувача кафедри культурології, д.і.н., проф. Олександра Лук’яненка та доцентки кафедри англійської та німецької філології, к.п.н., доц. Лариси Король розглянула заяви студенток групи К-46 Олександри Пятак та Мирослави Романенко про визнання результатів неформальної освіти, здобутих у період із 03.04.2023 р. по 30.06.2023 р. під час проходження онлайн-курсу «English in cultural studies» (3 кредити, 90 годин). Курс був розроблений стейкголдером спеціальності, громадською організацією «Європейський вибір Полтавщини» та проводився на базі освітніх онлайн-платформ мовного центру «Європейський вибір» (Полтава, Україна) та NGO «Mana Eiropa» (Riga, Latvia).

Визнання набутих результатів навчання у неформальній освіті з фахових дисциплін у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка здійснюється відповідно до «Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті» від 21.04.2022 р. (протокол вченої ради ПНПУ імені В. Г. Короленка № 12; наказ №20-УР).

Упродовж квітня-червня 2023 р. студентки спеціальності 034 Культурологія прослухали курс «English in cultural studies», створений викладачкою іноземних мов Елізабет Бадасен. Здобувачки освіти опановували 90 академічних годин відео-лекцій та практичних завдань, під час яких навчилися відтворювати вивчений матеріал в усному мовленні та письмово; сформували вміння аудіювання текстів з професійною термінологією та виконання практичних завдань; удосконалили навички побіжного та вдумливого читання спеціальних текстів з аналізом прочитаного; розвинули вміння застосовувати загальновживану та спеціальну лексику в мовленнєвих ситуаціях; удосконалили знання граматики часів і мовних конструкцій; навчилися використовувати фразеологізми в спілкуванні; оволоділи навичками ведення дискусії в галузі культурології.

Комісія ухвалила, що результати навчання з курсу «English in cultural studies» відповідають очікуваним результатам навчання з навчальної дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» і запропонував визнати результати навчання О. Пятак та М. Романенко у неформальній освіті як вивчення освітнього компонента «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (90 год. / 3 кредити ЄКТС, викладач – доцент Л. Л. Король у 8 семестрі 2023-2024 н. р.). В індивідуальному плані здобувачів вищої освіти зробити відповідні записи, що відображають визнання результатів навчання, опанованих студенткою освітніх компонентів у неформальній освіті.

You may also like...